ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2021

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κρουσώνα έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας ελιάς. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 611 και 615 του 2014.

 Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες  Δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής, το θεματικό αντικείμενο των οποίων κατανέμεται στους παρακάτω Τομείς :

 Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.
Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ελαιοκαλλιέργεια μέσω του εκσυγχρονισμού.
Τομέας Δ: Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας Ε: Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας, ελέγχου και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος των ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014, περιόδου 2018-2021, δράσης Στii της ΟΕΦ ΑΣ Κρουσώνα (Υ.Α ΥΠΑΑΤ 577/25059/30.03.2018 )  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Ελλάδα.